FANDOM


Pre StoryEdit

รวม Timeline Pre Story (เหตุการณ์ก่อนเข้าโรงเรียนลูกบาศก์)

ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2551Edit

รวม Timeline ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2551

ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2551Edit

รวม Timeline ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2551

ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2552Edit

รวม Timeline ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2552

ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2552Edit

รวม Timeline ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2552

ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2553Edit

รวม Timeline ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2553

ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2553Edit

รวม Timeline ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2553

ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2554Edit

รวม Timeline ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2554

ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2554Edit

รวม Timeline ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2554

Post Story (TYL)Edit

รวม Timeline Post Story (เหตุการณ์หลังจบจากโรงเรียนลูกบาศก์)

Imagination Story FantasyEdit

รวม Timeline Imagination Story Fantasy